Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
A)
Identiteit Dutchhands / Dealrunner (bedrijfsgegevens)
Dutchhands / Dealrunner gevestigd te Purmerend, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 65685032 BTW identificatienummer: NL856213950B01, website: www.dealrunner.nl e-mailadres: info@dealrunner.nl

B) Coupon, voucher, : kortingsbon aangeboden op de website van Dutchhands / Dealrunner ter inwisseling van producten en diensten bij leveranciers.

C) Producten: Met coupons in te wisselen producten / diensten aangeboden door leverancier.

D) Leverancier:
Het bedrijf, de ondernemer, rechtspersoon, of natuurlijke persoon waarmee Dutchhands / Dealrunner een contract heeft om tegen inwisseling van een coupon producten of diensten te leveren tegen van te voren bepaalde gereduceerde prijzen.

E) Werkwijze:
Dutchhands / Dealrunner verkoopt coupons aan klanten die ingewisseld kunnen worden voor producten bij leveranciers waarmee Dutchhands / Dealrunner een aanbieding heeft samengesteld.

F) Klant: Koper van coupons

Doelstelling:
De aangeboden coupons zijn bedoeld voor privégebruik en zijn nimmer bedoeld voor commerciële doeleinden.

1. Algemene Bepalingen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen Dutchhands / Dealrunner en de Klant.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Dutchhands / Dealrunner, derden worden betrokken.
1.3 De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
1.5 Vernietiging of nietigheid van één of meer van de onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen
1.6 Alle overeenkomsten zowel mondeling danwel schriftelijk gemaakt ten tijde van onderhandeling betreffend een aanbieding waarvoor coupons worden verkocht zijn enkel en alleen dan geldig indien zij expliciet onderdeel uitmaken van deze overeenkomst.
1.7 Indien de klant in gebreke blijft en dit niet door ons wordt opgemerkt, behoudt Dutchhands / Dealrunner het het recht de klant hierover op een later geschikt moment aan te spreken.

Artikel 2: Aanbod en totstandkoming overeenkomst
2.1
Tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod vrijblijvend.
2.2 De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
2.3 Dutchhands / Dealrunner is nimmer verplicht een aanvraag te aanvaarden.
2.4 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvraag van de Klant schriftelijk door Dutchhands / Dealrunner is bevestigd.

Artikel 3: Aankopen
3.1
Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Dutchhands / Dealrunner behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3.2 Levering van de coupons verloopt via elektronische weg en duurt voort zolang de voorradig zijn.
3.3 Aan de leveringsplicht van Dutchhands / Dealrunner zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Dutchhands / Dealrunner geleverde coupons een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
3.4 Coupons kunnen ingewisseld worden bij de Leverancier voor producten en/of diensten. Het contract is pas van kracht na betaling van de aankoop en bij klant ontvangst van de aankoopbevestiging per e-mail. Wij behouden ons het recht voor om transacties zonder opgaaf van reden te weigeren of te annuleren alvorens wij uw aanbod hebben aanvaard.
3.5 Inwisselen van coupons kan alleen bij de leverancier van de aanbieding van jouw keus. Op de coupon en op de website van Dutchhands / Dealrunner staan bedrijf en de desbetreffende aanbieding vermeld. Indien de coupon niet conform deze overeenkomst wordt ingewisseld kan deze door de ondernemer nietig worden verklaard.
3.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3.7 De leverancier is de verantwoordelijke partij en verkoper van de te leveren producten en diensten
3.8 Alle bepalingen met betrekking tot het inwisselen van coupons, en de levering van producten zijn opgenomen in separate voorwaarden tussen klant en leverancier
3.9 Op alle coupons aangekocht bij Dutchhands / Dealrunner berust een geldigheidstermijn. Wanneer de coupon niet binnen die termijn wordt ingewisseld stelt dit Dutchhands / Dealrunner vrij van alle verplichtingen jegens de klant, en verliest de coupon zijn waarde. Indien de coupon buiten schuld van de klant niet in te wisselen was (bijvoorbeeld doordat de leverancier niet binnen de periode van de geldigheidsduur de prestatie heeft geleverd of heeft kunnen leveren) dan mits aantoonbaar door klant en afhankelijk van de mate waarin de klant verwijtbaar is kunnen wij een tegoed instellen, of indien de klant in geheel niet verwijtbaar is, zullen we de aankoopprijs van de coupon terugbetalen.
3.10 De leverancier heeft het recht te bepalen of coupons mogen worden gebruikt in combinatie met andere door leverancier geboden aanbiedingen of andere acties van leverancier of aan diens vertegenwoordiger(s).

Artikel 4: Prijzen
4.1
Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

Artikel 5:. Zichttermijn / herroepingsrecht
5.1
Volgens Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft u als klant het recht een bestelling binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment van ontvangst van de coupon. Indien u na afloop van deze termijn de coupons niet annuleert, is de koop een feit. U bent gehouden, alvorens over te gaan tot annulering, binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering coupon. Annuleren kan per mail binnen de hiervoor genoemde periode door een e-mail te sturen aan info@dealrunner.nl met als onderwerp annulering. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde coupons tijdig zijn geannuleerd en niet zijn ingewisseld. Het volledige aankoopbedrag wordt terugbetaald en eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor rekening en risico van de klant.
5.2 Indien een kortingsbon is gebruikt en u niet tevreden bent met de aankoop, dan wordt retournering per geval bekeken.
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
5.4 Als er zich problemen voordoen bij het inwisselen van uw coupon, neem dan eerst contact op met ons.
– Wij zullen ons best doen om u de ervaring te bieden die u verwachtte van uw aankoop.
– Indien het inwisselen niet lukt kunt u van ons een Dutchhands / Dealrunner tegoedbon krijgen voor een andere aanbieding.
– Wilt u geen tegoedbon en is uw coupon nog geldig, dan is terugbetaling van het aankoopbedrag mogelijk.

Artikel 6: Gegevensbeheer
6.1
Indien u een bestelling plaatst bij Dutchhands / Dealrunner, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Dutchhands / Dealrunner. Dutchhands / Dealrunner houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy op de website: www.dealrunner.nl/privacy
6.2 Dutchhands / Dealrunner respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
6.3 Dutchhands / Dealrunner maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 7: Garantie en conformiteit
7.1
De Leveranciers niet wij, zijn verantwoordelijk voor de conditie van producten en/of diensten met betrekking tot het in de coupon aangebodene.
7.2 Een door de Leverancier, als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de klant jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Leverancier.

Artikel 8: Recht en beperkingen
8.1
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, deze voorwaarden en website gebruik is het Nederlands recht van toepassing
8.2 Het is verboden om de coupons de te verveelvoudigen, te (weder)verkopen of te verhandelen. Indien er sprake is van het hiervoor genoemde, kan dit leiden tot nietigheid van de coupons.
8.3 De coupon mag niet in delen worden ingewisseld Indien de coupon om welke reden dan ook wordt ingewisseld voor minder dan de nominale waarde geeft dit geen recht op een tegoed, nieuwe kortingsbon of geldbedrag ten aanvulling van het verschil tussen de waarde van de coupon en het bedrag waarvoor deze is ingewisseld.
8.4 Noch de leverancier of Dutchhands / Dealrunner kunnen aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of verlies van coupons of het daaraan gerelateerde leveringsnummer.
8.5 De kortingsbon is geldig tot de datum die vermeld staat op de de kortingsbon en / of website van de ondernemer.
8.6 Bij ongeldigheid van 1 of meerdere bepalingen opgenomen in deze overeenkomst en wanneer deze strijdig blijken te zijn met de wet maken zij niet langer meer deel uit van deze voorwaarden doch laat dit de rest van de bepalingen onverlet.

Artikel 9: Overmacht
9.1
Dutchhands / Dealrunner is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door leveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 Dutchhands / Dealrunner behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Dutchhands / Dealrunner gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
9.4 Indien Dutchhands / Dealrunner bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
Dutchhands / Dealrunner verkoopt kortingsbonnen en tracht deze met zorg aan te leveren zodat zij van acceptabele kwaliteit zijn en het beoogde doel dienen.
10.1 Dutchhands / Dealrunner is niet aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade ontstaan aan het bezoeken van de website van Dutchhands of een van de websites van diens partners .
10.2 Dutchhands / Dealrunner is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die de koper oploopt met betrekking tot producten aangekocht bij leveranciers van Dutchhands / Dealrunner. Noch zijn wij aansprakelijk voor de kwalitet, bruikbaarheid, veiligheid, staat af andere aspecten met betrekking tot producten waarvoor coupons worden ingewisseld.
Dutchhands / Dealrunner hanteert een grote mate van nauwkeurigheid met betrekking tot gegevens op haar website. Indien er ondanks deze nauwkeurigheid tot vergissingen voorkomen op onze website of de website van een van onze partner, is Dutchhands / Dealrunner op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige schade of verlies als gevolg van een dergelijke vergissing.
10.3 Met inachtneming van schade die wij ingevolge van toepasselijk recht niet kunnen uitsluiten is Dutchhands / Dealrunner beperkt aansprakelijk jegens u of derden ongeacht de omstandigheden tot maximaal 110% met betrekking tot een kortingsbon en ten hoogste € 50,- in alle andere gevallen
10.4 Door acceptatie van de deze voorwaarden verleent de klant ons vrijwaring van:
1) Tekortkomingen in de nakoming van de klant ten aanzien van deze overeenkomst.
2) Rechtsvorderingen jegens Dutchhands / Dealrunner
3) schade, aansprakelijkheid en kosten die daaruit voortvloeien.
4) misbruik van onze website of diensten via wachtwoord klant.
5) Het niet nakomen van bepalingen opgenomen in deze voorwaarden door klant.

Artikel 11: Verplichtingen klant:
11.1 Leveranciers samenwerkend met Dutchhands / Dealrunner hanteren eigen algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden.
Dutchhands / Dealrunner kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor bepalingen opgenomen in de voorwaarden van leveranciers of diens vertegenwoordigers. De klant dient kennis te nemen van de inhoud en op de hoogte te zijn van alle voorwaarden van leveranciers alvorens tot aanschaf coupons(s) over te gaan.
11.2 De klant garandeert de volledigheid en juistheid van dat alle persoonsgegevens verstrekt alvorens over te gaan tot aankoop coupon.

Artikel 12:. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Dutchhands / Dealrunner en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Purmerend kennis, tenzij Dutchhands / Dealrunner er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.